----

تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری

در راستای تأمین اهداف تجاری شما، پوینت ایران ضمن تهیه و تنظیم، با بررسی عقود تجاری متضمن احیای حقوق و در عین حال وظایف متقابل شما در قبال طرفهای تجاری است.

 info@pointiran.com

انتخاب بین سرمایه گذاری خصوصی در ایجاد تشکلهای تولیدی و یا خدماتی جدید و یا سرمایه گذاری در قالب شرکتهای کثیرالشعبه بین المللی، نیاز به تحقیق، بررسی و آگاهی کامل از مزایا و معایب هر یک از این گزینه ها دارد.

پوینت ایران همراه با گروه شرکتهای وابسته امکان تهیه، تدوین و بررسی قراردادهای زیر را در جهت تسهیل تصمیم گیری و اجرا، در اختیار متقاضیان قرار می دهد.