----

پوینت ایران به همراه همکاران و کارمندان مجرب آمادگی برقراری ارتباط و مذاکره از طرف شما با طرفهای ذی ربط جهت اخذ نمایندگی های معتبر را داشته و خدمات خود را در قالب زیر ارائه می دهد:

  •  جستجو و اطلاع رسانی جهت تولید کنندگان و توزیع کنندگان معتبر
  •  ایجاد ارتباط نمایندگی از کارگزار با طرحهای خارجی
  •  تهیه و تدوین مدارک حقوقی و قراردادها با هماهنگی دفاتر وکالت در داخل و خارج از ایران
  •  تهیه و تسلیم طرحهای بازارپژوهی (با توجه به پیش نیازهای طرفهای خارجی)
  •  تهیه و تدوین پیشنویس پیشنهادات تجاری (با توجه به پیش نیازهای طرفهای خارجی)
  •  تهیه و تدوین طرحهای توجیهیی

تهیه طرحهای توجیهی و پیش نویس پیشنهادات تجاری

پوینت ایران با توجه به نیازها و امکانات متقاضیان طرحهای توجیهی خود را در جهت پیشبرد نیازهای تجاری مشترکان در راستای تهیه اطلاعات، تدوین و ارائه طرحهای توجیهی و ضمنأ عملیات اجرایی و تدارکاتی ارائه می دهد.
هم طراز با هدفهای جامع این شرکت طرحهای تجاری در راستای عملکردهای زیر تهیه و تسلیم می گردد.

  •  توسعه تجارت بین الملل و فعالیتهای تولیدی و خدماتی
  •  اخذ نمایندگی های انحصاری و غیر انحصاری
  •  ایجاد مشارکتهای تجاری
  •  اخذ وام

 info@pointiran.com