----

جهت اخذ وام از بنگاههای مالی – بانکها و ارگانهای وابسته به دولت (داخلی و خارجی) متقاضی بدوآ نیاز به ارائه مشروح برنامه خود در غالب طرحهای توجیهی به ضمیمه اطلاعات کامل مالی از طرح مربوط دارد. موفقیت افراد حقیقی و حقوقی در دریافت وام با نرخهای کم سود بانکی بسته به کیفیت طرحهای توجیهی که دربرگیرنده جزئیات کافی و لازم و خصوصأ ریز داده مالی است که فی الواقع زمینه توجیح علمی و عملی طرحهای مذبور را فراهم می کند.

اگر شما در کشورهای اروپا – استرالیا – کانادا و یا انگلستان زندگی می کنید و یا قصد اخذ وام، جهت امور تجاری از بانک های این کشورها دارید، پوینت ایران پس از تهیه طرح توجیهی شما را تا نهایی شدن دریافت وام جهت تسلیم و دفاع از طرحها همراهی می کند.

 

تهیه طرحهای توجیهی و پیش نویس پیشنهادات تجاری

پوینت ایران با توجه به نیازها و امکانات متقاضیان طرحهای توجیهی خود را در جهت پیشبرد نیازهای تجاری مشترکان در راستای تهیه اطلاعات، تدوین و ارائه طرحهای توجیهی و ضمنأ عملیات اجرایی و تدارکاتی ارائه می دهد.
هم طراز با هدفهای جامع این شرکت طرحهای تجاری در راستای عملکردهای زیر تهیه و تسلیم می گردد.

  •  توسعه تجارت بین الملل و فعالیتهای تولیدی و خدماتی
  •  اخذ نمایندگی های انحصاری و غیر انحصاری
  •  ایجاد مشارکتهای تجاری
  •  اخذ وام

 info@pointiran.com