----

در راستای ایجاد مشارکتهای تجاری بین المللی با افراد حقیقی یا حقوقی، ارگانهای خصوصی – نیمه خصوصی و یا دولتی،پوینت ایران خدمات زیر را ارائه می دهد.

  •  تهیه قراردادهای عدم افشاء و تکثیر
  •  اجرای مذاکرات به نمایندگی از شما
  •  تهیه و تدوین مدارک حقوقی و قراردادها با هماهنگی
  •  تهیه و تدوین قراردادهای مشارکت و اساسنامه شرکتهای بین المللی
  •  ثبت بین المللی قرارداد و شرکتها

تهیه طرحهای توجیهی و پیش نویس پیشنهادات تجاری

پوینت ایران با توجه به نیازها و امکانات متقاضیان طرحهای توجیهی خود را در جهت پیشبرد نیازهای تجاری مشترکان در راستای تهیه اطلاعات، تدوین و ارائه طرحهای توجیهی و ضمنأ عملیات اجرایی و تدارکاتی ارائه می دهد.
هم طراز با هدفهای جامع این شرکت طرحهای تجاری در راستای عملکردهای زیر تهیه و تسلیم می گردد.

  •  توسعه تجارت بین الملل و فعالیتهای تولیدی و خدماتی
  •  اخذ نمایندگی های انحصاری و غیر انحصاری
  •  ایجاد مشارکتهای تجاری
  •  اخذ وام

 info@pointiran.com