----

وجود قراردادها در تبادل اطلاعات و شفاف سازی وظایف، تکالیف و تعهدات طرفین نقش ویژه ای دارند.

پوینت ایران با تهیه قراردادهای زیر مذاکرات تجاری و تبادل اطلاعات را در محیطی امن فراهم سازی مینماید.

  •  قراردادهای عدم افشاء و تکثیر داده ها
  •  قراردادهای عدم رقابت
  •  موافقتنامه بین طرفین
  •  قراردادهای حفظ مالکیت معنوی

تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری

در راستای تأمین اهداف تجاری شما، پوینت ایران ضمن تهیه و تنظیم، با بررسی عقود تجاری متضمن احیای حقوق و در عین حال وظایف متقابل شما در قبال طرفهای تجاری است.

 info@pointiran.com