----

پوینت ایران جهت پژوهش و دسترسی به اطلاعات بازاری با بهره وری از منابع موثق موجود و همچنین تهیه اطلاعات از منابع اولیه، راهگشای نیازهای اطلاعاتی – تجاری شماست تا موفقیت شما را در بازارهای بین المللی تضمین کند.

بازار پژوهشی

برنامه های مدون بازاریابی طرحهایی است که به عنوان نقشه راهیابی به فروش و سود هر چه بیشتر مورد نظر افراد حقیقی و حقوقی است. این برنامه ها متشکل از اجزاء متفاوتی است که هر کدام در قالب تخصصهای گوناگون قابل تشریح است.
آنچه متضمن موفقیت طرحهای مدون بازاریابی است، بهره وری از دانش متخصصین در تهیه تدارکات و اجرای این طرحهاست.

 info@pointiran.com