----

برنامه های مدون تجـاری حاصل تلفیق علمی و عملی ابزارهای بازاریابی از جمله قیمت گـذاری، تبلیغات و عرضه صحیح می باشند.
طرحهای مدون تهیه شده در پوینت ایران با توجه به امکانات و زیرساز فرهنگی و اقتصادی کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت به گونه ای تدوین می گردد تا سازگار با ویژگیهای محیط های خاص توزیع و فروش کالاها باشد.

بازار پژوهشی

برنامه های مدون بازاریابی طرحهایی است که به عنوان نقشه راهیابی به فروش و سود هر چه بیشتر مورد نظر افراد حقیقی و حقوقی است. این برنامه ها متشکل از اجزاء متفاوتی است که هر کدام در قالب تخصصهای گوناگون قابل تشریح است.
آنچه متضمن موفقیت طرحهای مدون بازاریابی است، بهره وری از دانش متخصصین در تهیه تدارکات و اجرای این طرحهاست.

 info@pointiran.com