----

  •  جستجو و یافت خریداران واجد شرایط برای محصولات شما
  •  تدارکات بازار پژوهی
  •  انجام مذاکرات به نمایندگی از فروشنده
  •  کمک به تفهیم و بررسی قوانین استانداردها
  •  کمک صادراتی کردن کالاهای تولید داخل
  •  پیدا کردن عمده فروشان بین المللی و قیمتهای عمده فروشی بازار
  •  جستجو و یافت تولید کنندگان خارجی و تشخیص در بهره وری از کالاهای داخلی به عنوان مواد اولیه و ثانویه

 

توسعه صادرات

پوینت ایران با هدف کوتاه کردن فواصل بین خریدار و فروشنده توسط شرکتهای وابسته همکار با بهره گیری از روشهای علمی و تکنولوژی رایانه ای قادر به ارائه و معرفی محصولات شما در اقصی نقاط جهان می باشد.

 info@pointiran.com