----

تهیه طرحهای توجیهی و پیش نویس پیشنهادات تجاری

پوینت ایران با توجه به نیازها و امکانات متقاضیان طرحهای توجیهی خود را در جهت پیشبرد نیازهای تجاری مشترکان در راستای تهیه اطلاعات، تدوین و ارائه طرحهای توجیهی و ضمنأ عملیات اجرایی و تدارکاتی ارائه می دهد.
هم طراز با هدفهای جامع این شرکت طرحهای تجاری در راستای عملکردهای زیر تهیه و تسلیم می گردد.

  •  توسعه تجارت بین الملل و فعالیتهای تولیدی و خدماتی
  •  اخذ نمایندگی های انحصاری و غیر انحصاری
  •  ایجاد مشارکتهای تجاری
  •  اخذ وام

 info@pointiran.com

اگر در تدارک آغاز فعالیت جدید تجاری هستید، پوینت ایراندر راستای احیای منافع شما در رسیدن به اهدافتان خدمات خود را به شرح زیر ارائه می دهد:

جمع آوری اطلاعات و تحقیقات (اولیه و ثانویه)

جمع آوری اطلاعات اولیه و ثانویه درجهت تدوین طرح تجاری موردنظر شما وبررسی نکات ضعف و قوت

تهیه و تدوین طرح توجیهی

طرحهای توجیهی نمودار تخصصی جامع از ایده های کاری شماست که طی آن عملی سازی ایده ها با توجه به شرایط بازار بررسی و پتانسیل موفقیت را توجیح می کنند. طرحهای مدون بازاریابی فرمولهای رسیدن به توجیحاتی است که در طرحهای توجیهی پیش فرض شده است

تسلیم و ارائه طرح توجیهی به طرف مقابل

طرحهای توجیهی با توجه به قوانین بین المللی و مدیریتی و با توجه به پیشنیازهای احتمالی طرحهای قرارداد تهیه می شود وپوینت ایران پس از تهیه در تسلیم آن نیز خدمات ارائه می کند.

کمک در راه اندازی و اجراسازی طرح در سطوح مورد نیاز مشترک

پوینت ایران در راستای ارائه خدمات بهینه و فراگیر با شرکت های بین المللی که امکان اجرا و مهارت های محلی را دارا می باشند در زمینه خدمات پشتیبانی از جمله حسابداری و حسابرسی، بازاریابی، مستغلات، دفاتر وکالت و دیگر دفاتر مرتبط است تا پاسخگوی مجموع نیازهای تجاری شما باشد.

ارائه خدمات پشتیبانی و عملکردی جهت گردش روزانه

پس از اجرای طرحهای توجیهی پوینت ایران توانایی همکاری و سرویس دهی کاربردی خود را در کنار شرکتهای (Out Sourcing) ارائه می کند. این شرکتها خدمات ذی قیمتی در راستای مدیریت تشکیلات تولیدی و تجاری با قیمتهای بسیار مناسب ارائه می کنند. همچنین شرکتهای (Out Sourcing) اطلاعات خود را که حاصل سالها تجربه و کار در شرکتهای بزرگ و کوچک است در اختیار کارگزار قرار می دهند.