----

اشخاص حقیقی و حقوقی که در جهت احیای نیازهای مالی – تجاری نیازمند سرمایه گذار هستند باید در راستای جلب سرمایه اهداف و برنامه های خود را با طرف سرمایه گذار مطرح و در این باب اطلاعات جامع و کاملی در اختیار وی قرار دهند تا از این طریق موفق به ترغیب سرمایه های خصوصی در طرحها و پروژه های خود باشند.

لذا در راستای حصول اطمینان از امنیت داده ها و ستاده های اطلاعاتی و حفظ آنها وسیله طرفین مذاکره پوینت ایران تخصص خود را در تهیه قراردادهای جامع با در نظر داشتن ضوابط اجرایی فراگیر برون مرزی و درون مرزی به علاقه مندان ارائه می دهد.

تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری

در راستای تأمین اهداف تجاری شما، پوینت ایران ضمن تهیه و تنظیم، با بررسی عقود تجاری متضمن احیای حقوق و در عین حال وظایف متقابل شما در قبال طرفهای تجاری است.

 info@pointiran.com