----

تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری

در راستای تأمین اهداف تجاری شما، پوینت ایران ضمن تهیه و تنظیم، با بررسی عقود تجاری متضمن احیای حقوق و در عین حال وظایف متقابل شما در قبال طرفهای تجاری است.

 info@pointiran.com

در مراودات تجاری اعم از خرید و یا فروش به صورت معامله واحد خدمات ما در غالب زیر ارائه می گردد.

  •  پیش نویس، توضیح و تفهیم توافق نامه
  •  پیش نویس تعهدات تحویل و حمل
  •  شرایط و نحوه پرداخت
  •  گارانتی ها (پیش نویس و متن کامل)
  •  بررسی قواعد صادرات و واردات
  •  امور گمرکی و مالیاتها (وظایف و حقوق طرفین)