----

تشکل های موفق نتیجه عملی سازی پیشنهادات تجاری است.

پوینت ایران دانش و تخصصهای خود را در جهت تقلیل ریسک و حداکثرسازی بهره وری تجاری شما در روند گسترش و تولید محصولات جدید به کار می گیرد.

  •  تحقیقات پیرامون محصولات مشابه در سطح بین الملل
  •  تحقیقات پیرامون رقبای تجاری (فعلی و آتی)
  •  بازاریابی
  •  تهیه مدل و نمونه
  •  عرضه آزمایشی تا قطعی

بازار پژوهشی

برنامه های مدون بازاریابی طرحهایی است که به عنوان نقشه راهیابی به فروش و سود هر چه بیشتر مورد نظر افراد حقیقی و حقوقی است. این برنامه ها متشکل از اجزاء متفاوتی است که هر کدام در قالب تخصصهای گوناگون قابل تشریح است.
آنچه متضمن موفقیت طرحهای مدون بازاریابی است، بهره وری از دانش متخصصین در تهیه تدارکات و اجرای این طرحهاست.

 info@pointiran.com